Zasiedzenie nieruchomości


Polskie prawo przewiduje możliwość nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe i nieprzerwane posiadanie

Polskie prawo przewiduje możliwość nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe i nieprzerwane posiadanie. Posiadanie samo w sobie jest zaś stanem faktycznym – sprawowaniem władztwa nad rzeczą do której nie mamy tytułu własności. Kwestie zasiedzenia uregulowane są w Kodeksie cywilnym (Rozdział II, Dział III). Zgodnie z art. 172 k.c. nabyć własność nieruchomości (zarówno budynków jak i gruntów) można po dwudziestu latach samoistnego jej posiadania. Samoistne posiadanie oznacza zaś postępowanie z rzeczą w taki sposób jakby rzeczywiście należała do posiadacza. Warunkiem jest jednak dobra wiara osoby, która chce dokonać zasiedzenia. Nawet jednak w złej wierze zasiedzieć można nieruchomość jeśli tylko minie trzydziestoletni okres wyznaczony przez ustawę. W przypadku ruchomości okres ten jest krótszy, bo wynosi trzy lata. Jeśli jednak posiadacz jest w złej wierze (np. wie, że rzecz jest kradziona), nie uzyska zasiedzenia nigdy i nie stanie się w świetle prawa właścicielem. Art. 173 k.c. chroni osoby młode i co za tym idzie – niedoświadczone. Zasiedzenie nie może się dokonać przed upływem dwóch lat od osiągnięcia pełnoletniości przez poprzedniego właściciela rzeczy. Należy bowiem pamiętać, że większość rzeczy miała swoich właścicieli już wcześniej i zasiedzenie będzie się w takim wypadku odbywać „przeciwko” jakiejś osobie. Posiadanie prowadzące do zasiedzenia można przenosić, również między spadkodawcą i spadkobiercą. W takim wypadku okresy posiadania można do siebie dodawać i w ten sposób nowy posiadacz nie będzie musiał zaczynać zasiadywania rzeczy od samego początku. Jeśli jednak poprzednik był w złej wierze, okres zasiedzenia wydłuża się łącznie do lat trzydziestu (art. 176 k.c.). Zasiedzenie pozwala znieść różnicę między stanem faktycznym a stanem prawnym i daje długotrwałym posiadaczom możliwość utrzymania się przy rzeczy także w przyszłości i przekazania jej dalszym nabywcom – np. spadkobiercom. Stwierdzić zasiedzenie możemy w sądzie cywilnym. Uzyskany wyrok staje się zarazem dowodem, iż posiadacz stał się właścicielem rzeczy.  2018-05-10 16:46:05